Anasayfa » Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası Tüzüğü

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası Tüzüğü

TÜRKİYE BASIN YAYIN MATBAA ÇALIŞANLARI SENDİKASI

DİSK BASIN-İŞ

(Kuruluş 1908)

TÜZÜK

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

 • Sendikanın adı, Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası, Kısa adı DİSK BASIN-İŞ’tir.

MADDE 2- SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ

 • Sendika’nın genel merkezi İstanbul’dadır. Açık adresi, Yıldız Mah. Çırağan Cad. 17 / 4 Beşiktaş, İstanbul’dur.

MADDE 3- SENDİKANIN KURULU BULUNDUĞU İŞKOLU

 • Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Kanunu’na ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen işkollarından 8 numaralı “Basın, Yayın ve Gazetecilik İşkolu”nda kuruludur.

MADDE 4: SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ

 • Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü İşçi sınıfından alan DİSK BASIN-İŞ Sendikası, demokratik, bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak;
 • İşçi sınıfı ve tüm emekçilerin mutluluğu için, kendi işkolunda çalışan işçileri örgütlemeyi ve haklarını korumayı,
 • İşçi sınıfının sosyal, kültürel ve ekonomik kazanımlarına dayalı eğitimi yaygınlaştırmayı,
 • Emekçi halkımızın demokratik bir düzen içinde yaşamasına yönelik, ekonomik, sosyal ve siyasal bilinci geliştirecek çalışmalarda bulunmayı
 • İşçi sınıfının onursal görevi olarak kapitalizme, emperyalizme, faşizme ve sömürgeciliğe karşı mücadele etmeyi temel amaç sayar.
 • Bu amacı gerçekleştirmek için,
 • Ülkemizi ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören uluslararası işçi sınıfı ile uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokratik ve enternasyonalist sendikal mücadeleyi,
 • Irk, cins, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın tüm işçilerin işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,
 • Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını temel ilke sayar.

MADDE 5: SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak,
 • İşkolunda çalışan işçileri sendika çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,
 • Çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önündeki tüm engellerin ve çalışma kesimine yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırılması için mücadele etmek,
 • Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkartmak, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu uyuşmazlıklarda ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,
 • Daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye ulaşmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, işçilerin cinsiyetleri, yaşları başta olmak üzere farklı nedenlerle ortaya çıkan sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,
 • Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, işçiler arasında sınıf bilincinin geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla kurs, seminer ve konferanslar düzenleyerek üyelerin kültür düzeylerini yükseltmek, mesleki bilgilerini artırmak, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü eğitim çalışmasını yapmak, eğitim araçları sağlamak, yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüler kurmak,
 • Üyelerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık, spor ve dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, lokaller açmak,
 • Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğun uyuşmazlıklarda hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak.
 • Üst kuruluşlara ve uluslararası sendikal örgütlere üye olmak üyelikten ayrılmak, ulusal ve uluslararası işçi örgütleri ve emekçiler yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar kurarak işbirliği, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında yapılan toplantılara ve gezilere katılmak,
 • Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit mevcudunun yüzde beşinden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek,
 • Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve devretmek,
 • Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydı ile bu kooperatiflere kredi vermek,
 • Üyelerinin Sendika tüzüğünün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamak.
 • İşkolunda gelişen durumlar karşısında gerektiğinde komisyonlar, danışma kurulları kurmak.

MADDE 6- ÜYELİĞİN KAZANILMASI

 • Sendikal üyeliğin kazanılması için;
 • Sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışıyor olmak,
 • 15 yaşını doldurmuş bulunmak,
 • Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sisteminde e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunmak,
 • Genel Yönetim Kurulunca üyeliği kabul edilmek gereklidir. Üyelik başvurusu 30 gün içinde reddedilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır. Üyeliği kabul görmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliğinden 30 gün içinde yetkili İş Mahkemesine başvurma hakkı saklıdır.

MADDE 7- ÜYELİKTEN ÇEKİLME

 • Üyeler e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilirler.
 • Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.
 • Üyelikten çekilenler, sendikaya bildirim tarihini izleyen aybaşından başlayarak bir ay süreyle ödentilerini ödemekle yükümlüdürler.

MADDE 8: ÜYELİKTEN ÇIKARMA

 • Sendika amaç ve ilkelerine ters düşen, tüzük hükümlerine uygun davranmayan, organ kararlarını yerine getirmeyen üyeler hakkında 23. Madde hükümleri uygulanır ve Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkartılır.
 • Merkez Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılan Sendika yöneticilerinin görev ve yetkileri Genel Kurul tarihine kadar askıya alınır. Ücretle çalışan yöneticiler Genel Kurul’ca aklandıklarında görevlerinin askıda olduğu süreye ilişkin özlük hakları topluca kendilerine ödenir.
 • Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılanlara üyelikten çıkarıldıkları bir yazı ile on beş gün içerisinde tebliğ edilir, ayrıca çıkarılma kararı on beş gün içerisinde e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir.”

BÖLÜM II

SENDİKANIN YAPISI

MADDE 9: SENDİKANIN ORGANLARI

 • YÖNETİM ORGANLARI
 • Genel Kurul
 • Genel Yönetim Kurulu
 • Genel Denetim Kurulu
 • Genel Disiplin Kurulu
 • ŞUBE ORGANLARI
 • Şube Genel Kurulu
 • Şube Yönetim Kurulu
 • Şube Denetim Kurulu
 • Şube Disiplin Kurulu
 • DANIŞMA ORGANLARI
 • Başkanlar Kurulu
 • Genel Temsilciler Kurulu
 • Şube Temsilciler Kurulu
 • Akademik Danışma Kurulu 

MADDE 10- GENEL KURULUN OLUŞUMU

 • Genel Kurul Sendikanın en yetkili organıdır.
 • Genel Kurul, üyelerden, üye sayısı 500’ü aştığı taktirde delegelerden oluşur.
 • Delege esasına göre yapılacak Genel Kurul, şube genel kurullarınca, şube kurulmamış olan bölgelerde işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek;
 • 500-1.000 üye için 100,
 • 1.001-2.000 üye için 150,
 • 2001 ve üzerine üye için 200 seçimle belirlenmiş delegeden oluşur.
 • Şube genel kurullarınca ya da işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek delegelerin toplam üye sayısına oranı göz önüne alınarak belirlenecek delege sayısı, şube genel kurullarından ya da işyerlerinde yapılacak delege seçiminden bir ay önce, Genel Yönetim Kurulu’nca şubelere ya da işyeri temsilcilerine bildirilir.
 • İşyerlerinde yapılacak seçimler, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği iki kişinin yönetiminde, seçim tarihinden önceki aylarda ödentilerini düzenli olarak ödemiş olan üyelerin katılmasıyla yapılır.
 • Delege sayısını belirlemede kesirler yarım ise ya da aşıyorsa tama iblağ edilir. Ancak üye sayısına bakılmaksızın her şube, Genel Kurul’da en az iki delege ile temsil edilir.

MADDE 11- GENEL KURULUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

 • Toplanma:
 • Gündemi Genel Yönetim Kurulu’nca saptanan Genel Kurul, dört yılda bir ve şube genel kurullarından en az iki ay sonra Genel Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.
 • Genel Kurul’un gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, en az 15 gün önceden yetkili Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.
 • Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler veya delegeler en az onbeş gün önce genel kurul gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar ilgili hukuk düzenlemelerinin belirttiği yöntemlerden biri veya birkaçı ile toplantıya çağrılır. Bu çağrı ile birlikte üye veya delegelere Yasa’nın öngördüğü belgeler de gönderilir.
 • Toplanma ve karar yeter sayısı:
 • Genel Kurul toplantısı yeter sayısı, delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamamışsa, ikinci toplantı en çok 15 gün içinde delege ya da üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.
 • Kural olarak yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼’ünden az olamaz.
 • Farklı karar sayısı isteyen durumlar:
 • Aşağıda belirtilen konulardaki kararlar Genel Kurul üye veya delege tam sayısının 2/3’nün kabul etmesiyle gerçekleşebilir;
 • Tüzük değişikliği yapılması,
 • Bir başka sendika ile birleşme veya katılma,
 • Ulusal veya uluslararası üst kuruluşlara üye veya kurucu olma ya da üyelikten ayrılma,
 • Sendika tüzel kişiliğine son verme.
 • Gündem değişikliğine yönelik önergeler, Genel Kurula katılan delegelerin 1/10’nun imzalı istemiyle görüşmeye açılır.
 • Çalışma yöntemi:
 • Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve Başkanlık Kurulu’nun seçimini yönetir.
 • Genel Kurul Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları, Genel Kurul Defteri’ne yazılarak Başkanlar Kurulu üyelerince imzalanır.
 • Genel Kurul gündemindeki konuları ve delegeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturulabilir.
 • Üye sayısı Genel Kurul’ca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

MADDE 12- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Gündemi onaylamak ve/veya gündemde değişiklik yapmak,
 • Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,
 • Genel Disiplin Kurulu kararlarının onaylamak ya da kaldırmak,
 • Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
 • Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu üyelerine verilecek ücret, tazminat, ödenek ve yolluklar ile sosyal haklar konularında karar vermek,
 • Tüzük değişikliği yapmak,
 • Yasa gereğince ilgili makamlar veya mahkemelerce düzeltilmesi istenilen konularda tüzük değişikliği yapmak ve ilk genel kurula sunmak üzere Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 • Şube, bölge temsilcilikleri veya temsilcilikler açılması, birleştirilmesi veya kapatılması için, Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 • Ulusal konfederasyonlara, uluslararası kuruluşlara üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya veya kurucu olmaya karar vermek,
 • Sendika merkezinin başka bir ile nakline karar vermek,
 • Aynı işkolundaki bir başka sendika ile birleşme veya başka bir sendikaya katılmaya karar vermek,
 • Taşınmaz malların satın alınması, satılması konusunda ya da diğer hususlarda Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 • Sendikanın tüzel kişiliğine son vermek, para ve mal karşılığının tasfiyesini karara bağlamak,
 • Yasa’nın ön gördüğü nitelikleri taşıyan delege ya da üyeleri arasından gizli oy ve açık sayım ilkesiyle Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulları’nın asıl ve yedek üyeleri ile üye olunan ulusal veya uluslararası üst kuruluş tarafından bildirilen sayıda delege seçmek.

MADDE 13: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

 • Olağanüstü Genel Kurul aşağıda belirtilen koşullarda toplanır:
 • Genel Yönetim ya da Genel Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde,
 • Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile.
 • Olağanüstü Genel Kurula, genel kurullarını yapmış şubelerin delegeleri ile genel kurullarını yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş olan eski delegeleri katılır.
 • Olağanüstü Genel Kurul, gündemi ile bağladır.
 • Olağanüstü Genel Kurul’a çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 • Olağanüstü Genel Kurul, istem gününden başlayarak, en geç bir ay içinde toplanır.

MADDE 14: GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

 • Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve Genel Sekreter ile birlikte 7 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Asıl üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağrılır.
 • Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulca, bu göreve aday olanlar arasından 17. Maddede öngörülen yöntem uyarınca seçilir.

MADDE 15: GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI YÖNTEMİ

 • Genel Yönetim Kurulu ayda 1, önceden saptanan günde, Genel Başkanın yönetiminde toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda Genel Başkanın katıldığı görüş Genel Yönetim Kurulu kararını oluşturur.
 • Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır.
 • Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel Başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

MADDE 16- GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Sendikayı yurt içinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil eder.
 • Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan sonra en yetkili karar ve yürütme organıdır.

Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Tüzük’le belirlenen amaç ve ilkelerin yaşama geçirilmesi ve sendika görevlerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararları almak,
 • Uzmanlık daireleri kurmak ve uzmanlık dairelerinin başkanlarını belirlemek için görev bölümü yapmak,
 • Tüzüğü yorumlamak ve uygulamak,
 • Genel Kurulu ve Şube Genel Kurullarını toplantıya çağırmak,
 • Sendikanın danışma kurullarını toplantıya çağırmak ve bunlara ilişkin gündem oluşturmak,
 • Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurul’ca verilen yetkileri kullanmak,
 • Genel kurula sunulacak çalışma, hesap raporları ile bütçeyi ve tüzük değişikliğine ilişkin tasarıları hazırlamak,
 • Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak;
 • Gerekli görüldüğünde aynı il veya ilçe sınırları içindeki üye sayıları 500’ü aşan işyerlerinden sorumlu olmak üzere şubeler açmak,
 • Şube görev sınırlarını saptamak,
 • Üye sayıları 500’ün altına düşen şubeleri birleştirmek (Genel Yönetim Kurulu, şube sınırları içindeki işyerlerini şube genel kurulundan önceki 6 ay içinde başka şubeye bağlayamaz) veya kapatmak,
 • Kurucu yönetim kurulu üyelerini atamak.
 • Sendika adına bankalarda hesap açmak, hesap kapatmak, hesaplar arasında aktarım yapmak üzere Tüzüğün 41. Maddesine göre Genel Yönetim Kurulu üyelerine yetki vermek,
 • Üyelik başvurularını karara bağlamak,
 • Tüzükle belirlenen amaçların gerçekleşmesi için bilimsel ve teknik bürolar kurmak, çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarını belirlemek,
 • İşkolunun ve işkolunda çalışanların gereksinimleri ve örgütlenmesi doğrultusunda çeşitli kurullar oluşturmak ve kurulları işletmek,
 • Eğitim çalışmaları yapmak,
 • Sendika adına anlaşmalar yapmak,
 • Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
 • Boşalması durumunda, Genel Başkanlık ve Genel Sekreterlik için kendi üyeleri arasından seçim yapmak,
 • Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlıklarına karar vermek, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,
 • Sendika işyeri temsilcilerini atamak, görevden almak ya da bu konuda şubeleri yetkili kılmak,
 • Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklardan, hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak,
 • Sendikaya taşınır ve Genel Kurulun yetki vermiş olması durumunda taşınmaz mal alınmasına, gerektiğinde satılmasına karar vermek ve bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek,
 • Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamuya ait ve özel kuruluşların toplantı ve gezilerine katılacak temsilcileri saptamak,
 • Genel Denetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 • Yasa’da öngörülen süreler içinde mali denetim yapılması sağlamak, ilgili yasaya göre yetkili yeminli mali müşaviri davet etmek ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmak,
 • Sendika merkezinin il sınırları içinde adres değişikliğine karar vermek,
 • Sendika adına yayınlanan yayın organlarının çıkarılmasına ve bunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetiminin/sorumlularının belirlenmesine veya gereksinime göre kapatılmasına karar vermek,
 • Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan sendika üyelerini ve yöneticilerini Genel Disiplin Kuruluna vermek.

MADDE 17: GENEL BAŞKAN VE GENEL SEKRETERİN SEÇİMİ

 • Genel Kurul’da oylamaya katılan delegelerin salt çoğunluk oyu ile seçilir. Bu çoğunluk ilk turda elde edilmezse ikinci tura geçilir. İkinci turda oyların çoğunluğunu alan aday seçilmiş olur.

MADDE 18- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Sendikayı yurt içinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil eder.
 • Sendikanın genel politikasına aykırı olmamak koşuluyla basın toplantıları düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir.
 • Genel Kurul toplantısını açmak, Genel Yönetim Kurulu’na, Danışma Kurullarına başkanlık etmek, sendikaca düzenlenen tüm toplantıları yönetmek. Lüzumu halinde belirtilen bu görev ve yetkileri Genel Sekreter üstlenir.
 • Sendikadaki bütün büroların amiri olup, şubeler dahil her türlü çalışmaları denetim ve incelemeye yetkilidir.
 • Sendika içinde uyum ve düzeni sağlar. Sendika üyelerinin hak ve çıkarlarını kollar, örgütün onurunu korur.
 • Sendika adına her türlü sözleşmeler ile yazışmaları imzalar.
 • Örgütün çalışmalarının başarıya ulaşmasıyla ilgili Yönetim Kurulu kararlarının gerektiği gibi uygulanmasını sağlar.

MADDE 19- GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve görevlerinin yerine getirilmesi için çalışma yaşamını ve özellikle işkolunu ilgilendiren tüm verileri derlemek, yazışmaları yapmak, tüm dosya ve defterlerin düzenli tutulmasını ve korunmasını sağlamak,
 • Genel Yönetim Kurulu’nun gündemini hazırlamak, toplantıdan en az bir gün önce Genel Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve katılan üyelere imzalatmak,
 • Genel Yönetim Kurulu’nca alınan kararların uygulanması için uzmanlık daireleri arasında eşgüdüm sağlamak,
 • Sendika personelinin düzenli çalışmasını sağlamak, özlük işlerini düzenlemek,
 • Genel Başkan’ın yokluğunda Genel Başkan’ın görev ve yetkilerini üstlenmek.

MADDE 20: GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

 • Genel Denetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer.
 • En geç yılda bir kez toplanır.
 • Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Başkan dahil, her üye bir oy hakkına sahiptir.

MADDE 21- GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Genel Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına ve yasalara uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,
 • Tüzüğe uygun olarak yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha düzenli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için Genel Yönetim Kuruluna, dönem sonunda da Genel Kurula rapor vermek,
 • Yeminli mali müşavir tarafından verilen raporların kendi denetimleriyle uygunluğunu kontrol etmek, uyuşmayan yerlerin düzeltilmesi için yeminli mali müşavirle toplantı yapmak,
 • Her denetim sonunda Genel Yönetim Kuruluna, dönem sonunda da Genel Kurula rapor vermek,
 • Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine şubeleri denetlemek,
 • Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

MADDE 22: GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

 • Genel Disiplin Kurulu Genel Kurul’ca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer.
 • Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
 • Genel Disiplin Kurulu Genel Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok bir ay içinde sonuçlandırır. Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.
 • Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelik ve ivedilikle görüşür.
 • Genel Disiplin Kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, kararların kanıtları ayrıntılı olarak gösterilmelidir.

MADDE 23: GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Genel Disiplin Kurulu, Sendika üye ve yöneticileri hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir:
 • Uyarı
 • Kınama
 • Sendika yöneticilerini geçici ya da sürekli olarak görevden alma
 • Genel Kurula sendika üyeliğinden geçici ya da sürekli olarak çıkarma önerisi sunma.
 • Genel Disiplin Kurulu’nca verilen sürekli görevden alma kararına karşı sendika yöneticisinin Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır.
 • Görevden sürekli alınma kararı ile Genel Kurul tarihleri arasında kalan süre içinde yöneticinin görevi askıya alınır. Görevi askıya alınan yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz, özlük haklarından yararlanamaz.
 • Genel Disiplin Kurulu’nca verilen sürekli görevden alma kararı ile sürekli üyelikten çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı ile kesinleşir.

MADDE 24- ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

 • Şube Genel Kurulu, şube sınırları içindeki üye sayısı Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte 500’den az ise üyelerden, 500’den çok ise delegelerden oluşur.
 • Delegelerle yapılacak olan Şube Genel Kurulu şubenin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile işyerlerinde çalışan;
 • 500-1.000 üye için 100,
 • 1.001-2.000 üye için 150,
 • 2001 ve üzerine üye için 200 seçimle belirlenmiş delegeden oluşur.
 • Şube Genel Kurulu’na işyerlerinden seçilecek delegelerin sayısı, Genel Yönetim Kurulunca, Şube sınırları içindeki toplam üye sayısının delege sayısına oranı göz önüne alınarak belirlenip ilgili şubeye genel kurulundan iki ay önce bildirilir ve delege seçimleri şube genel kurulundan en az bir ay önce tamamlanır.
 • İşyerlerinden seçilecek delege sayısını belirlemede kesirler yarım ise ya da aşıyorsa tama iblağ edilir. Ancak, üye sayısına bakılmaksızın her işyeri şube genel kurulunda en az bir delege ile temsil edilir.
 • Şube genel kurullarına katılacak delegelerin seçim tarihi, yeri ve seçime katılacak üyelerin listesi, Şube Yönetim Kurulunca işyerlerinde seçimden 15 gün önce ve beş gün süre ile ilan edilir.
 • Delege seçimlerinin ilan tarihi ile seçim arasındaki sürede üye olanlar delege seçimlerinde oy kullanamazlar. Herhangi bir nedende dolayı işten ayrılan işyeri temsilcisinin işyeri temsilciliği düşer ancak bu kişinin delegeliği düşmez.
 • Yeni kurulan şubelerin genel kurulları en geç altı ay içinde toplanır.

MADDE 25- ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

 • Şube Genel Kurulu dört yılda bir toplanır. Toplantı tarihi Genel Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Genel kurulun gündemi, yapılacağı yer ve saati ile çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının tarih, yer ve saati Şube Yönetim Kurulunca saptanır.
 • Şube Genel Kurulunun bildirimi, üyelere duyurulması, üyelere gönderilecek belgelere ilişkin yapılacak işlemler ile şube genel kurulu toplantı yeter ve karar sayıları Tüzüğün 11. Maddesinde düzenlenmiştir.
 • Şube Genel Kuruluna sunulacak Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Denetim Kurulu Raporu’nun delegelere ya da üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.
 • Şube Genel Kurul çalışmalarını Şube Başkanı ya da Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve Başkanlık Kurulu’nun seçimini yönetir.
 • Şube Genel Kurul Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Şube Genel Kurulunca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul Karar Defteri’ne yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.
 • Şube Genel Kurulu gündemindeki konuları ve delegeler ya da üyeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturulabilir. Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

MADDE 26- ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Genel Kurul’da hazır bulunan delegelerin 1/10’unun istemi ile gündeme maddeler eklemek,
 • Şube Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,
 • Şubeye ilişkin sorunları görüşüp Şube Yönetim Kurulu’na ve/veya merkez genel kuruluna önerilerde bulunmak.
 • 6356 sayılı Yasa’nın öngördüğü nitelikleri taşıyan delege ya da üyeler arasından gizli oy ve açık sayım ilkesiyle Şube Başkanı ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerini, genel merkez tarafından bildirilen sayıda üst kurul delegelerini seçmek.

MADDE 27: OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU

 • Olağanüstü Şube Genel Kurulu aşağıda belirtilen koşullarda toplanır;
 • Şube Yönetim ya da Şube Denetim Kurulu kararı ile
 • Şube Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile,
 • Olağanüstü Şube Genel Kuruluna, bir önceki Genel Kurul’da seçilmiş delegeler ya da şube sınırları içindeki üyeler katılır.
 • Olağanüstü Şube Genel Kurulu, gündemi ile bağladır.
 • Olağanüstü Şube Genel Kuruluna çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 • Olağanüstü Şube Genel Kurulu, istem gününden başlayarak, en geç bir ay içinde toplanır.

MADDE 28: ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

 • Şube Yönetim Kurulu, başkan ile birlikte 3 üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de seçilir.
 • Şube Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde boşalma olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağırılır.

MADDE 29: ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

 • Şube Yönetim Kurulu haftada bir, önceden saptanan günde, başkanın yönetiminde toplanır. Başkanın yokluğunda toplantıyı sekreter yönetir.
 • Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı görüş Yönetim Kurulu kararını oluşturur.
 • Kararlar Karar Defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. Gündemin hazırlanması ve kararların deftere yazılması sekreterin görevidir.
 • Şube Yönetim Kurulu, gerektiğinde, başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

MADDE 30- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • İlk toplantısında, üyeleri arasından, bir sekreter ve bir sayman seçmek,
 • Şube sınırları içindeki işyerlerini örgütlemek,
 • Genel Yönetim Kurulunun vereceği yetki sınırları içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde işverenlerle görüşerek çıkan sorunları çözümlemek.
 • Üye ve temsilcilerle toplantılar yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek,
 • Genel Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, Genel Yönetim Kurulunun yetki vermesi durumunda işyeri temsilcisini seçmek,
 • Şube sınırları içinde, çerçevesi Genel Yönetim Kurulunca saptanan eğitim çalışmaları yapmak,
 • Bölge içindeki örgüt seçimleri ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, Genel Yönetim Kurulunun bu konuda vereceği görevleri yerine getirmek,
 • Şube Denetim Kurulunu toplantıya çağırmak, saptadığı usulsüzlükleri Genel Yönetim Kuruluna bildirmek,
 • Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını Genel Yönetim Kurulundan istemek,
 • Şube Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak,
 • Şube harcamalarını onaylamak ve genel merkeze zamanında iletmek,
 • Tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.

MADDE 31: ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olarak, şubeyi temsil etmek,
 • Şube Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,
 • Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak, çalışmaları ve hesapları denetlemek, uyarılarda bulunmak,
 • Şube görevlilerinin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,
 • İki imza ile yapılacak yazışmaları ve işlemleri imzalamak,
 • Üyeler, temsilciler ve işverenlerle toplantılar yaparak bölgesindeki sorunları çözümlemek,
 • Genel Yürütme Kurulu kararları ile tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,
 • Gerektiğinde, sonradan Şube Yönetim Kurulunun onayı alınmak üzere 5.000- TL’ye kadar harcama yapmak.

MADDE 32: ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

 • Şube Denetim Kurulu Şube Genel Kurulunca seçilen üç üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
 • Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir.

MADDE 33: ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Şube Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,
 • Tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha verimli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için Şube Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
 • Her denetim sonunda Şube Yönetim Kuruluna ve Genel Yönetim Kuruluna, dönem sonunda da bir örneği Genel Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere Şube Genel Kuruluna rapor vermek,
 • Şube Yönetim Kurulunun istemi üzerine denetimler yapmak,
 • Gerektiğinde Şube Yönetim Kurulundan Şube Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

MADDE 34: ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUM VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

 • Şube Disiplin Kurulu şube Genel Kurulunca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
 • Şube Disiplin Kurulu Şube Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en geç bir ay içinde karara bağlar. Şube Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.
 • Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağırılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelikle ve ivedilikle görüşür.
 • Şube Disiplin Kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karar verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, kanıtlar kararda ayrıntılı olarak gösterilmelidir.

MADDE 35: ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Şube Disiplin Kurulu şube üyeleri ve yöneticileri hakkında uyarı ya da kınama cezası verir.
 • Şube Disiplin Kurulu, önüne gelen konuda daha ağır bir ceza verilmesi gerektiği kanısına varırsa, görüşü ile birlikte dosyayı, gereği yapılmak üzere Genel Yönetim Kuruluna gönderilmesi için Şube Yönetim Kuruluna verir.
 • Şube Disiplin Kurulunca verilen kararlar Şube Yönetim Kurulunca uygulanır.

MADDE 36- BAŞKANLAR KURULU

 • Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın yönetiminde, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Denetim ve Disiplin kurulları başkanları, şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu başkanları ile temsilcilerden oluşur.
 • Başkanlar Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü zamanda veya kurul üyelerinin 1/5’nin yazılı başvurusu üzerine toplanır.
 • Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.

MADDE 37- GENEL TEMSİLCİLER KURULU

 • Genel Temsilciler Kurulu Genel Başkanın yönetiminde, Başkanlar Kurulu üyeleri ile işyeri baş temsilcilerinden oluşur.
 • Genel Temsilciler Kurulu; Genel Yönetim Kurulu’nun, Şube Başkanlarının salt çoğunluğunun veya İşyeri temsilcilerinin salt çoğunluğunun çağrısı üzerine toplanır.
 • Toplantı gündemi yapılan çağrıda belirtilen konularda oluşturulur. Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.
 • Genel Temsilciler Kurulu, yapılan çağrıda ayrıca bir tarih belirtilmemişse, çağrı tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde toplanır.

MADDE 38: ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU

 • Şube Temsilciler Kurulu, Şube Başkanının yönetiminde, Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üyeleri ile işyeri temsilcilerinden oluşur.
 • Şube Temsilciler Kurulu Şube Yönetim Kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca ayda bir toplanır.
 • Temsilciler Kurulunun çalışma yöntemleri ile ilgili Genel Yönetimce hazırlanacak Yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 39: UZMANLIK DAİRELERİ

 • Sendika işlerinin daha düzenli ve verimli yürüyebilmesi için aşağıdaki daireler kurulabilir:
 • Örgütlenme
 • Eğitim ve Basın-Yayın
 • Toplu Sözleşme ve Hukuk
 • Mali İşler
 • Özlük İşleri
 • Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile yeni daireler kurulabilir.
 • Her uzmanlık dairesinin kuruluşu, görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönetmelik hazırlanır.

BÖLÜM III

GELİR VE GİDERLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 40- GELİRLER

 • Sendikanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
 • Üyelik ödentisi: Üyelerden alınan ayda brüt bir günlük ücreti tutarında aylık ödentiden oluşur.
 • Dayanışma ödentisi: Üye olmayanlardan kendi istekleriyle en çok üyelik ödentisi kadar alınan aylık ödenti.
 • Mal varlığı gelirleri: Sendikanın mal varlığı gelirleri para ve taşınır-taşınmaz mallardan sağlanan gelirler ve bu değerlerin devir, temlik ve satışlarından elde edilen kazançlar,
 • Uluslararası örgütlerden sağlanan yardımlar,
 • Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri,
 • Genel Yönetim Kurulu tarafından kabulü uygun görülen, gerçek ve tüzel kişilerden ve sendikanın üyesi bulunduğu konfederasyon ile uluslararası örgütlerden sağlanan bağışlar.

MADDE 41: GELİRLERİN KULLANILMA YÖNTEMİ

 • Sendikanın gelirleri bankalarda açılacak hesaplara yatırılır.
 • Sendika adına para çekmek, biri birinci derecede imza yetkisi bulunan iki Genel Yönetim Kurulu üyesi imzası ile olanaklıdır.
 • Birinci derecede imza yetkisi Genel Başkan, Genel Sekreter ve Mali Daire Başkanına aittir.

MADDE 42- GİDERLER

 • Harcamalar bütçeye uygun olarak Genel Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

BÖLÜM IV

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 43- TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER VE KAYITLAR

 • Aşağıda belirtilen defter ve kayıtların tutulması zorunludur:
 • Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri,
 • Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu karar defterleri,
 • Aidat kayıtları, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,
 • Gelen ve giden evrak kayıt defterleri,
 • Zimmet defteri,
 • Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler.
 • Sendikanın tutacağı zorunlu defterler ile kayıtlar, bunların onaylanması ilgili kurallar ve diğer işlemlere ilişkin düzenlemeler 6356 sayılı Yasa ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

MADDE 44- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ÜCRET VE ÖDENEKLERİ

 • Sendikada ücretle çalışan yöneticilere ödenecek ücret ve yan ödemeler bütçe ile belirlenir.
 • Sendika yöneticilerinin görevlerinin sona ermesi durumunda, kendilerine ya da yasal mirasçılarına, göreve seçilmiş oldukları ilk genel kurul tarihinden itibaren hesaplanmak üzere, hizmetlerinin sona ereceği tarihe kadar geçen her tam yıl için kendilerine ödenen aylık ücretlerine ek olarak sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün hakların da göz önünde tutulması suretiyle çalışılmış her hizmet yılı için 1,5 (bir buçuk) aylık tutarında bir hizmet ödeneği verilir.

MADDE 45: DEMİRBAŞLARIN SATIŞ VE TERKİNİ

 • Demirbaşların satış ve terkini, Yönetim Kurulunca, Mali Daire Başkanının Başkanlığında oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından kapalı teklif veya pazarlık usulünden biriyle yapılır.

MADDE 46- ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ

 • DİSK BASIN-İŞ Sendikası Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesidir.

MADDE 47: SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yöneticilik için öngörülen koşullara ve niteliklere sahip olmak.

MADDE 48: SENDİKANIN KURUCULARI

 • 7 Ağustos 1947 tarihinde İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası adı ile kurulan sendikamızın kurucuları şunlardır:
 • Şeref Hilve (Mürettip), Kasımpaşa Yeni Çeşme Arda Cad. No.7-1 TC
 • Ali Görali (Mürettip), Kasımpaşa, Küçük Hamam Cad. Baba Hindi Sok. No.63 TC
 • Ethem Onan (Mürettip), Çemberlitaş Vakıf Sok. No.9 TC
 • Baki Mete (Mürettip), Fatih Cad. No. 114 D.2 TC
 • İbrahim Bilge (Mürettip), Kasımpaşa Yeniçeşme K. Şahin Çıkmazı No.115 TC
 • Tevfik İlem (Mürettip), Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu Baltacı Apt. No.3 TC
 • Recep Akakça (Mürettip), Ahırkapı, Şadırvan Sok. No.63 TC
 • Nihat Akçakın (Mücellit), Beşiktaş Türkali Meddah Sok. No. 8 TC
 • Nazif Tarkan (Mücellit), Beyoğlu, Emin Camii No. 37-39 TC
 • Saim Sertkoluer (Mürettip), Salihpaşa Ali tekin Sok. No.38 TC
 • Şakir Mühasipoğlu (Operatör), Tarlabaşı Akkoyun Sok. No.5 TC
 • Ekrem Hakgören (Operatör), Sultanahmet, Kapıağası Cami Sok. No. 24 TC
 • Enis Çolpan (Mürettip), Kasımpaşa Hacıhüsrev Büyük Yokuş No: 44 TC
 • İzzet Seslikaya (Mürettip), Vefa Azapaskeri Sok. No. 21 TC

MADDE 49- YÜRÜRLÜK

 • 49 Maddeden oluşan bu tüzük, Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK BASIN-İŞ)’in 12 Mayıs 2019 tarihinde toplanan 70. Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.”